Turvallisuuskoulutus asiakaspalveluun

Yrityksille ja yhteisöille suunnatut laadukkaat ja käytännönläheiset turvallisuuskoulutukset toimintaympäristön, kohderyhmän ja asiakastarpeen mukaisesti.

Turvallisuuskoulutusten tavoitteet ovat uhkatilanteiden tunnistaminen, ennakointi, reagointi ja tilanteen vaatimusten mukainen toiminta.

  • Hankalan asiakkaan kohtaaminen
  • Vaikeat asiakaspalvelutilanteet
  • Opi kohtaamaan hankala ja aggressiivinen asiakas oikein
  • Toimi oikein vaikeissa asiakapstilanteissa
  • Tunnista uhkatilanne

Koulutuksen hyötyjä

  • Osaat valmis­tautua ennakkoon vaikeiden palve­lu­ti­lan­teiden varalle
  • Opit hallit­semaan omaa käyt­täy­ty­mistäsi ja yllä­pi­tämään omaa toimin­ta­ky­kyäsi tunne­val­tai­sissa tilan­teissa
  • Opit ohjaamaan asiakkaan ajat­telua huomion kohdis­ta­misen tekniikan avulla
  • Osaat toimia ratkai­su­kes­kei­sesti vaikeis­sakin asia­kas­koh­taa­mi­sissa
  • Opit kään­tämään vaikeat asia­kas­pal­ve­lu­ti­lanteet asia­kas­us­kol­li­suutta vahvis­ta­vaksi kohtaa­mi­seksi

Soita jo tänään 050 5020 993 – Katsotaan kuinka voin auttaa