Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö Uudenmaan Toimitilaturva Oy: ssä

Uudenmaan Toimitilaturva Oy: n harjoittama riskienhallinnan eri osa-alueille keskittyvä asiantuntijapalvelu edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään. Uudenmaan Toimitilaturva Oy kiinnittää erityistä huomiota henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen ja noudattaa hyvää henkilötietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään asiakkuutta perustettaessa ja myöhemmin tapaamisten sekä muun yhteydenpidon yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja kerätään mm:
rekisteröidyn omilta verkkosivuilta, numerohakupalvelusta sekä viranomaisten tietopalveluista.

Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä, kuten:
lehdistä ja muista julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä

Henkilötietojen tarkastaminen
Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään todisteellisesti osoitteeseen:

Uudenmaan Toimitilaturva Oy
Tuiskutie 23
01940 Palojoki

Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi ja osoite sekä se halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltakin tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto.

Korjausvaatimukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen:

Uudenmaan Toimitilaturva Oy
Timo Iivarinen
Tuiskutie 23
01940 Palojoki